Plan Huskens

Door de gemeente is in januari 2020 een marktconsultatie uitgeschreven voor Markt 8 te Grathem (Plan Huskens). Naar aanleiding hiervan hebben twee ontwikkelaars een voorlopig plan ingediend. Belangrijk onderdeel van het geheel en een voorwaarde van de gemeente was draagvlak creëren in de omgeving.
De omwonende zijn inmiddels door een van de indieners op de hoogte gebracht van de 1e ontwikkelingen. 
Het is nu aan de indieners om een volledig en goed uitgewerkt plan aan de gemeente voor te leggen dat aan de voorwaarden van de gemeente voldoet. Na ontvangst van de plannen zal de gemeente deze voorleggen aan het college en uiteindelijk zullen de plannen aan de raad worden voorgelegd. Na een goedkeuring door de raad zal de gebruikelijke procedure rondom een bestemmingsplanwijziging en omgevingsvergunning worden opgestart. Al met al is er toch enige beweging ten aanzien van woningbouw in Grathem. Hoe de verdere ontwikkelingen rondom woningbouw in Grathem zich zullen gaan ontwikkelen houden wij nauwlettend in het oog.