Flexbus gaat Lijnbus vervangen

Flexbus gaat Lijnbus vervangen
 
De Dorpsraad heeft een tweetal bijeenkomsten bijgewoond met betrekking tot de aanbesteding door de provincie Limburg van de nieuwe concessie voor het openbaar vervoer in Limburg.
Er is uitdrukkelijk medegedeeld dat de lijnbussen niet verdwijnen, wel zullen de grote lijnbussen voor 60 personen worden vervangen door kleinere bussen. Lucht verplaatsen van A naar B is zinloos, erg kostbaar, milieuvervuilend en niet langer wenselijk.
Hieronder is de tekst opgenomen van een mail die wij over de nieuwe concessie openbaar vervoer  van de provincie hebben ontvangen.

Ontwerp Programma van Eisen aanbesteding concessie openbaar vervoer provincie Limburg
 
De concessie zal betrekking hebben op de periode december 2016-december 2031.
Als onderdeel van de voorbereiding wordt een ieder in de gelegenheid gesteld een reactie op het ontwerp van het Programma van Eisen te geven.
In het Programma van Eisen zijn de inhoudelijke eisen opgenomen waaraan inschrijvingen bij de aanbesteding zullen moeten voldoen. Het definitieve Programma van Eisen zal samen met de Aanbestedingsleidraad (selectie- en gunningscriteria) en de financiële bepalingen onderdeel van het Bestek zijn. Start van de aanbesteding is gepland eind mei 2014.
Op www.limburg.nl/ov2016 kunt u het ontwerp van het Programma van Eisen en de bijbehorende bijlagen vinden.
 Reacties kunt u in de periode van 26 februari tot en met 8 april 2014 schriftelijk zenden aan:
 
Provincie Limburg
Programmateam Openbaar Vervoer
Postbus 5700
6202 MA  Maastricht
 
U kunt ook gebruik maken van het ‘reactie-formulier OV2016’ op www.limburg.nl/ov2016
 
Wij verzoeken u bij uw reactie te vermelden ‘reactie ontwerp PvE openbaar vervoer’.
 
Met vriendelijke groet,
Chantal Jacob

Provincie Limburg